Добре дошли в обновеният сайт на нашия клуб
Страницата е в процес на доработка и е възможно някои от разделите да са непълни и недостъпни, за което молим да ни извините!q

Устав

У С Т А В

НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“КОРАБОМОДЕЛЕН КЛУБ - СОФИЯ”

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1 /1/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КОРАБОМОДЕЛЕН КЛУБ - СОФИЯ”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
/2/ Сдружението е учредено на 18.10.1995 г. в гр. София и е регистрирано по фирмено дело № 17926/1995 г. на Софийски градски съд.
/3/ Сдружението е юридическо лице отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Наименование
Чл. 2 /1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КОРАБОМОДЕЛЕН КЛУБ - СОФИЯ”.
/2/ Наименованието на Сдружението може допълнително да се изписва и на латиница.
/3/ Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, както и данни за неговата съдебна регистрация, БУЛСТАТ номер и данъчен номер.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3 /1/ Седалището на Сдружението е в Република България, гр. София.
/2/ Адресът на управление е в гр. София, СО-Район “Красно село“, ж.к. “Борово”, ул. “Природа”, бл. 228, ап.63.

Срок
Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на Сдружението
Чл. 5 Основните цели на Сдружението са:
1. Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.
2. Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
3. Да отстоява спортните, творческите и социални интереси на членовете си пред държавата и обществото.
4. Да възпитава морални и спортни качества у членовете си.
5. Да укрепва здравето на членовете си, да развива техническите им умения и да стимулира творчеството им.
6. Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.

Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 6 Средствата с които Сдружението ще постига своите цели са :
1. Провеждане на курсове, семинари, тренировъчни сборове и други мероприятия свързани с корабомоделния спорт.
2. Организиране на детско-юношески секции към Сдружението.
3. Осигуряване на възможност за изява на своите членове и на членовете на детско-юношески секции към Сдружението, чрез организиране и участие в състезания по корабомоделен спорт в страната и чужбина.
4. Сътрудничество с други организации в Р. България и чужбина с цел подпомагане и развитие на КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ.
5. Популяризиране на спортните постижения по корабомоделен спорт на членовете си чрез средствата за масова информация.
6. Изготвяне и приемане на резолюции, обръщения, декларации и други подобни до държвни и обществени органи, учреждения и организации.
7. Членуване в други спортни организации в страната и в чужбина.

 

Предмет на дейност
Чл. 7 Предметът на дейност на Сдружението е:
1. Организиране и провеждане на състезания по корабомоделен спорт в страната.
2. Разработване на правилници и наредби за провеждане на клубни турнири по корабомоделен спорт.
3. Осигуряване /в превод/ на състезателните правилници и наредби на Световната Организация по корабомоделен спорт “НАВИГА”, и на други такива, във връзка с провеждани в страната международни турнири.
4. Организиране и назначаване на съдии за клубните турнири и първенства.
5. Организиране и провеждане подготовката на клубните отбори за участие в международни първенства и турнири.
6. Подпомагане на клубната дейност с издаването на работни чертежи и други учебни средства.

Определяне на извършваната дейност
Чл. 8 Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката, технологиите и физическата култура, посредством развитието и популяризирането на КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ.

II. ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 9 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху интелектуална собственост и други права, в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на Сдружението
Чл. 10 /1/ Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност предвидена в настоящия Устав, приходи от спортно-състезателна дейност, както и целеви субсидии от компетентния държавен орган в областта на спорта.
/2/ Сдружението в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица, и да сключва договори за спонсорство.

Имуществени вноски на членовете
Чл. 11 /1/ Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
/2/ Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и се заплаща в срок до 31 март за текущата година.
/3/ При необходимост или при приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете. Решението трябва да бъде взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност
Чл. 12 /1/ Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанската дейност: Рекламна дейност; Производство и продажба на корабни модели и резервни части за тях; Продажба на билети за състезания и изложби и други дейности за които няма законова забрана.
/2/ Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще използва получените средства само за постигане целите на Сдружението.
/3/ Извършването на посочената в алинея първа стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
/4/ Сдружението няма да разпределя печалба.

Разходване на имущество
Чл. 13 /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
/2/ За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
/3/ Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
/4/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3, т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които тези лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземанито на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при публично обявените общи условия.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членство
Чл. 14 /1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.
/2/ Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:
1. Споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане;
2. Приема и изпълнява Устава на Сдружението;
3. Плаща редовно членски внос.
/3/ Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, приема и изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Придобиване на членство
Чл. 15 /1/ Нов член на Сдружението се приема от Управителния съвет по негова писмена молба, в която той заявява, че е запознат и приема условията на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сружението.
/2/ Управителният съвет разглежда молбата в следващото си заседание. Приемане-то на членовете става с обикновено мнозинство и при явно гласуване.
/3/ Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
/4/ Членството се удостоверява с членска книжка.

Прекратяване на членство
Чл. 16 /1/ Членството се прекратява:
1. С еднострано писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение, респективно – прекратяване юридическата личност на колективен член на Сдружението;
3. С изключването;
4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
5. При отпадане поради невнасяне на предвидените в Устава имуществени вноски за две поредни календарни години.
/2/ Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
/3/ При маловажни случаи на нарушения на предвидените в настоящия Устав задължения, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на който взема решение за изключване.

Права и задължения на членовете
Чл. 17 /1/ Всеки член на Сдружението има право:
1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;
3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
4.Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му, съгласно разпоредбите на настоящия Устав;
/2/ Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;
2.Да участва в дейността на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3.Да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението;
4. Да внася редовно и в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;
Чл. 18 За задълженията на Сдружението неговите членове отговарят само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Чл. 19 /1/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване.
/2/ Членовете на Сдружението могат да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им. Овластяването се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за изпълнение на задъленията им от страна на овластеното лице.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението. Представителство на Сдружението
Чл. 20 /1/ Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.
/2/ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, Заместник-председателя на Управителния съвет и Секретаря на Управителния съвет заедно и поотделно.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав. Представителство
Чл. 21 /1/ Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
/2/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено физическо лице.
/3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преопълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 22 Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия председател;
4.Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. Приема основните насоки и програми за дейноста на Сдружението;
8. Приема бюджета на Сдружението;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейноста на Управителния съвет;
11. Отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейноста на Сдружението;
12. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23 /1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието на Общото събрание следва да се проведе в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
/2/ Инициатива за свикването му има Управителния съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писменно искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/ Свикването се извършва чрез писмена покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
/4/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Кворум
Чл. 24 /1/ Общото събрание е законно и може да заседава, ако явилите се членове, представляват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита редовно, колкото и членове да се явят.
/2/ Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола от заседанието на Общото събрание.

Право на глас
Чл. 25 /1/ При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.
/2/ Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения
Чл. 26 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите.
/2/ Решенията по чл. 22, т. 1 и т. 6 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
Чл. 27 /1/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава на Сдружението.
/3/ Всеки член на Сдружението, Управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Протокол
Чл. 28 /1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателствуващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав на Управителния съвет. Мандат. Отговорност
Чл. 29 /1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет.
/2/ Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на Сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.
/3/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години.
/4/ Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението.
/5/ Управителният съвет избира от своя състав заместник-председатели и секретар.
/6/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.
/7/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 30 Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящия Устав;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на Сдружението;
8. Изгражда свои помощни органи – спортни секции, треньорски съвет и други, като приема правилници за тяхното изграждане и дейност, и осъществява контрол върху тях;
9.Утвърждава клубния спортен календар и съставите на представителните отбори;
10. Разрешава състезателни и трансферни права на спортистите;
11. Предлага на Общото събрание за одобрение проект за Правилник за организацията и дейността на Сдружението;
12. Ръководи международната дейност на Сдружението;
13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
14. Изпълнява задълженията предивдени в устава.

Заседания на Управителния съвет. Решения. Контрол
Чл. 31 /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанитео му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присътващите, а решенията по чл. 30, т. 3 и т. 6 и чл. 38, ал. 2 от настоящия Устав - с мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от всички членове.
/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
/5/ Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Уравителния съвет, което е взето в противоречие на закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Председател
Чл. 32 /1/ Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението за срок от 4 /четири/ години.
/2/ Председателят на Управителния съвет:
1. Организира, ръководи и контролира дейността на Сдружението, в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2.Представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
3.Разпорежда се с бюджета на Сдружението;
4.Дава отчет за дейността си пред Общото събрание на Сдружението;
/3/ Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

V. КЛОНОВЕ

Чл. 33 /1/ С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
/2/ Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
/3/ Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
/4/ Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

VІ. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 34 /1/ Управителният съвет изготвя веднъж годишно доклад за дейността на Сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
/2/ Веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.
/3/ В срок до 31 май на всяка година, Управителният съвет заявява за вписване в централния регистър и представя доклад за дейността на Сдружението през предходната година, заверен годишен счетоводен отчет и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.

VІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 35 /1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещите заседанията и лицата изготвил протоколите удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието им.
/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 36 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 37 Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация
Чл. 38 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. За ликвидацията се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията
Чл. 39 /1/ Имушеството останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или в учредителния акт.
/2/ Ако имушеството не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Сдружението има печат с наименованието и емблемата си, знаме, значка, почетен знак, диплом, медал, членска карта и съдийска карта, които се одобряват от Общото събрание.
§ 2. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 3. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
§ 4. Настоящият Устав е приет единодушно от всички членове, присъствали на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КОРАБОМОДЕЛЕН КЛУБ - СОФИЯ”, състояло се на 22.12.2001 година.
§ 5. Списъкът на членовете на Сдружението, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

42%United States United States
24.3%Bulgaria Bulgaria
21.6%Russian Federation Russian Federation
4.4%China China
2.2%Germany Germany
1.3%Romania Romania
0.8%United Kingdom United Kingdom
0.8%Austria Austria
0.4%Croatia Croatia
0.4%Greece Greece
0.4%Netherlands Netherlands
0.4%Serbia Serbia

Yesterday: 2
This Week: 2
Last Week: 14
This Month: 103
Last Month: 132
Total: 43601